Skip directly to content

Odborný Informační servis

Společnost Pfizer poskytuje odborný informační servis nejen o přípravcích společnosti, ale i z medicínské či farmaceutické problematiky. Cílem této služby je poskytovat kvalitní, relevantní a rychlé informace

Kontakty:
Email: [email protected]

Požadavek na odborné informace - formulář

V případě dotazu vyplňte, prosím, formulář.

údaje označené * musí být vyplněny

Informace o žadateli

Pro účely nezbytné evidence je zaznamenáván obsah dotazů a odpovědí a nezbytné identifikační údaje tazatelů.*

Označením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ udělíte společnosti Pfizer, spol. s r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Nejprve si však pozorně přečtěte plné znění tohoto souhlasu, včetně poučení o Vašich zákonných právech.

Prohlašuji, že jsem byl(a) správcem (jak je definován níže) předem poučen(a) o svých právech, které mi jakožto subjektu údajů garantuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zejména mám právo přístupu k mým osobním údajům a právo požádat o jejich opravu. Dále mám právo požadovat informace o zpracování mých osobních údajů, přičemž správce je povinen mi tyto informace předat bez zbytečného odkladu. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu po správci požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu (např. formou blokování, opravy, doplnění nebo likvidace mých osobních údajů). S touto žádostí se mohu rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
V návaznosti na toto poučení uděluji společnosti [Pfizer UK] (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, popř. dalších osobních údajů, včetně citlivých údajů o mém zdravotním stavu, které jsem správci dobrovolně poskytl(a) v souvislosti s mým dotazem nebo hlášením nežádoucí příhody. Správce je oprávněn tyto údaje shromažďovat, uchovávat, ukládat na nosiče informací, vyhledávat, třídit, aktualizovat a používat, a to pro účely a v rozsahu potřebném pro vedení záznamů o mých dotazech týkajících se produktů Pfizer a/nebo odborných medicínských či farmaceutických informací nebo pro vedení záznamů o nežádoucích příhodách za účelem zodpovězení těchto dotazů, identifikování a řešení nežádoucích příhod nebo stížností a zpětného sledování dotazů. Zároveň jsem srozuměn(a) a uděluji souhlas, aby správce zpracovával mé výše uvedené osobní údaje v České republice prostřednictvím společnosti Pfizer, spol. s r.o., IČ 492 44 809, jako zpracovatele. Rovněž jsem srozuměn(a) a souhlasím s tím, že pokud je to potřebné k výše uvedeným účelům, mohou být mé osobní údaje předávány do zahraničí třetím osobám, včetně ostatních členů skupiny Pfizer.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Tento souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: [email protected] nebo písemně na adresu sídla zpracovatele: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5.