Skip directly to content

Příčiny nemoci

Inkontinence moči u mužů

Nejčastějšími etiologickými a rizikovými faktory jsou věk, přítomnost mikčních obtíží, imobilita, porucha kognitivních funkcí a prostatektomie. Epidemiologie inkontinence u mužů nebyla dosud zkoumaná do té míry jako u žen. Typy inkontinence, věková závislost a rizikové faktory se u obou pohlaví liší. U mužů je velmi důležité nepovažovat inkontinenci za jediný urologický problém. Velmi často se totiž vyskytuje společně s dalšími urologickými onemocněními. Výskyt inkontinence u mužů stoupá s věkem rovnoměrněji než u žen a u mužů je rozdílný i výskyt jednotlivých typů inkontinence. Převažuje výskyt urgentní inkontinence (40 – 80 %), kterou v četnosti následuje smíšená inkontinence (10 – 30 %) a stresová inkontinence (<10 %).

Inkontinence moči u žen

Inkontinence vzniká jak u dospívajících dívek a mladých žen jako pozdní následek uroinfekce po započetí sexuálního života (obvykle se jedná o urgentní symptomy), tak i u žen v pokročilejším věku vlivem dlouhodobého působení různých rizikových faktorů a některých chorob. Podle většiny studií, jen desetina inkontinentních pacientů vyhledá odbornou pomoc. Proč se inkontinentní nechtějí léčit? Důvody jsou rozmanité, obvykle jsou však na straně trpících žen. Nejčastěji se jedná o stud, hodnocení inkontinence jako běžné součásti procesu stárnutí, nedostatek informací o léčebných možnostech nebo paradoxně i masová propagace a široká dostupnost absorpčních, antiinkontinentních pomůcek (pleny). Stále mnoho žen se rovněž domnívá, že jejich problém není léčitelný. Strach z epizody inkontinence může vést k sexuální abstinenci a narušovat tak intimní partnerské vztahy. Poruchy spánku způsobené častým únikem moči, vyvolávají u mnoha žen chronickou únavu. Inkontinence může negativně ovlivňovat i pracovní výkonnost a omezovat rekreační aktivity. Obava z úniku moči vede k redukci většiny společenských aktivit.