Skip directly to content

Popis nemoci

Bakteriální infekce jsou způsobeny mikroorganizmy – bakteriemi.

Čtyři hlavní typy mikroorganizmů jsou : bakterie; viry; plísně; protozoa.

Bakterie jsou nejmenší mikroorganizmy, které jsou ještě schopné samostatné existence. Viry jsou sice menší, ale jsou neschopné života bez organizmu hostitele.

Bakterie dělíme:

  • podle barvení na G+ a G- (G+ nemají zevní membránu)
  • podle morfologie na koky, bacily a spirochety
  • podle požadavků na potřebu kyslíku k růstu na aerobní a anaerobní;
  • na intracelulární a extracelulární
  • další dělení může být podle toho, zda produkují různé enzymy, podle imunologie, atd.

Bakterie se mohou množit asexuálně nebo sexuálně, kdy může docházet k přenosu genetické informace – virulence a rezistence. Virulence je schopnost bakterie způsobovat onemocnění. Závisí na řadě faktorů – produkci adhesínů, toxinů, přítomnosti zevního obalu (kapsuly) = enkapsulaci, produkci enzymů jako je hyaluronidáza, atd.

Za normálních podmínek jsou všichni živočichové nositeli velkého počtu mikroorganismů na každé části těla vystavené prostředí. Tyto organismy se považují za „běžnou flóru“ a hostiteli nezpůsobují žádnou škodu – ve skutečnosti je přítomnost běžné flóry obvykle užitečná. Celý zažívací trakt se považuje za prostředí vystavené okolí, jelikož se požívá materiál z vnějšku. Organismy ve střevech napomáhají trávení a přítomnost běžné flóry brání rozvoji patogenů, organismů způsobujících nemoc. Často odpovídá určité části těla určitá skupina organismů, která zde běžně žije. Například gramnegativní tyčinkové bakterie tvoří značnou část běžné střevní flóry, ale jsou relativně vzácné v ústní dutině.

Mikroby, které tvoří běžnou flóru, mohou „kolonizovat“ jiné oblasti těla (tj. růst bez způsobení nemoci). Obvykle se nepovažují za skutečné patogeny, protože za normálních podmínek jsou přítomny u zdravých jedinců. Avšak pokud je narušena schopnost jedince nebo hostitele reagovat na nemoc, mohou tyto organismy využít oslabené obranyschopnosti hostitele a způsobit infekci. Organismy s nízkým patogenním potenciálem, které způsobují nemoc za těchto podmínek, se nazývají „oportunisté“ a představují velký problém u hospitalizovaných pacientů.

Většina hospitalizovaných pacientů se považuje za „oslabené hostitele“ z důvodu jejich základních nemocí, předchozích infekcí, chemoterapie rakoviny a z mnoha dalších příčin. Jsou zvlášť ohroženi oportunistickými infekcemi. Nozokomiální (nemocniční) infekce mohou být infekcemi oportunistickými. Nozokomiální infekce je tedy infekce, která se vyvíjí během hospitalizace. Termín infekce získaná z vnějšího prostředí (komunitní) se týká infekce získané jinak zdravými jedinci a je způsobena organismy spíše považovanými za skutečně patogenní (např. Streptococcus pneumoniae). Tyto organismy jsou obecně méně rezistentní než organismy získané v nemocnicích, z důvodu většího selektivního tlaku antibiotik v nemocničním prostředí.