Skip directly to content

Fibrilace síní

Jak lze fibrilaci síní diagnostikovat?

Je nejčastější klinicky relevantní porucha srdečního rytmu, která se vyznačuje stále vzrůstající četností v populaci. Vzrůstající význam fibrilace síní má důsledek ve stárnutí populace a také v lepším přežívání jiných kardiovaskulárních onemocnění např. akutních koronárních syndromů. FS zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů, především v důsledku tromboembolických komplikací.

Nevalvulární fibrilace síní je fibrilace, která vzniká bez přítomnosti významné chlopní vady nebo náhrady chlopně.

Nejvýznamnější tromboembolickou komplikací FS je ischemická cévní mozková příhoda (CMP). Cílem moderní léčby fibrilace síní je především prevence tromboembolických komplikací pomocí perorálních antikoagulancíí na základě rizikové stratifikace pacienta. Neméně důležitá je kontrola srdečního rytmu, resp. srdeční frekvence či provedení kauzální léčby arytmie, např. katetrizační ablace.

Literatura: Fibrilace síní, Miloš Táborský, 2013